muldyret vart 11 20180917 1013211794Inn på Tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetsikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

  • Brukere av ipt kan f.eks være : Barn og unge, mennesker med rusproblematikk, psykiske problemer, funksjonshemmede, eldre.
  • Tjenesteområder: Oppvekst og opplæring : almennpedagogikk, spes.ped og fritid m.m
  • Arbeid: arbeidstrening, rehabilitering.
  • Helse og omsorg: rus, psykisk helse, demens, funksjonshemninger m.m

Uvdal aktivitetsgård har jobbet med Inn på Tunet (grønn omsorg som det het før) siden midten av 90-tallet, vi har hatt oppdrag fra barnevernet i 4 ulike kommuner, vi har hatt arbeidstrening igjennom nav, vi har hatt barn og unge som har hatt tilrettelagte skoleopplegg på gården, vi har hatt funksjonshemmede som har brukt oss og vi har hatt barn og unge boende hos oss i korte eller lengre perioder.